تناسب ابرو با فرم صورت؛ مدل ابروهایتان را متناسب با فرم صورت انتخاب کنید

تناسب ابرو با فرم صورت؛ مدل ابروهایتان را متناسب با فرم صورت انتخاب کنید

تناسب اعضای صورت بایکدیگر یکی از اصول اصلی و اولیه زیبایی شناختی چهره است. اصولاً افرادی که چهره زیبایی دارند و ما زیبایی ان ها را تحسین می کنیم، یک هماهنگی خاص در اعضای صورت خود دارند این در حالی است که ما شاید کلیات را در نظر بگیریم و به جزئیات توجه نکنیم. ابرو یکی از اجزای اصلی صورت است که زیبایی و نمای چهره تأثیر بسزایی دارد؛ این را می توان هنگامی که افراد ابروهای خود را مرتب می کنند یا تغییراتی مانند هاشور ابرو و یا تاتو کردن بر آن اعمال می کنند و چهره شان از این رو به آن رو می شود، بهتر درک کرد. اما آنچه که در ایجاد تغییرات در ابروها به منظور زیباتر شدن نمای صورت انجام می شود و مهم است، تناسب تغییر ایجاد شده و تناسب ابرو با فرم صورت است. مدل ابروهایتان را متناسب با فرم صورت انتخاب کنید.

اشکال صورت و مدل ابرو

"شکل ابرو می تواند شکل چهره شما را تغییر دهد"

در شکل زیر چهره مدل ابرو سبب تغییر در چهره شده است. در شکل سمت راست که مدل ابرو صاف است، بیضی بودن فرم صورت کمتر شده است اما در شکل سمت چب، مدل ابرو سبب شده تا چهره کشیده تر و درازتر دیده شود. 

تناسب دادن مدل ابرو با فرم صورت

 

 صورت بیضی شکل

مدل ابروی مناسب برای صورت های بیضی شکل

• در صورت بیضی شکل پیشانی بزرگتر از چانه است

• گونه ها برجسته هستند

• صورت به تدریج به یک چانه باریک ختم می شود.

مدل ابروی مناسب برای صورت های بیضی شکل راست و مستقیم است.

 صورت های گرد 

مدل ابروی مناسب برای صورت های گرد

• چهره تقریبا به همان اندازه طولانی است

• چهره در گونه ها گسترده تر است

• پیشانی، گونه های استخوانی و زخم ها همه در مورد همان عرض هستند

• چهره به آرامی به یک چانه بیضی شکل باریک ختم می شود.

مدل ابروی مناسب برای صورت های بیضی شکل هشتی است.

 

 صورت مربع شکل

مدل ابروی مناسب برای صورت های مربعی شکل

• پیشانی، گونه های استخوانی و فک پایینی همگی در یک پهنا هستند.

• ظاهر مربعی شکل فک پایینی واضح ترین ویژگی صورت های مربعی شکل است.

مدل ابروی مناسب برای صورت های مربعی شکل،  زاویه دار است.

 

 صورت قلبی شکل

مدل ابروی مناسب برای صورت های قلبی شکل

• صورت قلبی شکل مشابه صورت های به بیضی شکل است اما چانه به یک نقطه ختم می شود.

مدل ابروی مناسب برای صورت های قلبی ابرویی فاقد زاویه یا شکستگی است.

 

 صورت الماس شکل

مدل ابروی مناسب برای صورت های الماسی شکل

• صورت های الماسی شکل از فرم های رایج چهره نیستند و کمتر افرادی صورت الماسی شکل دارند.

• به طور معمول چهره بسیار زاویه دار است

• پیشانی تا حدودی کوتاه است.

مدل ابروی مناسب برای صورت های الماسی شکل، زاویه دار و شکسته است.

 

 

چگونه فرم صورت خود را تشخیص دهیم

اگر می خواهید بدانید چگونه می توانید فرم صورت خود را تشخیص دهید، به شیوۀ زیر عمل کنید. با تشخیص و دانستن آن می توانید مدل ابروهایتان را متناسب با فرم صورت انتخاب کنید.

چگونه فرم صورت خود را تشخیص دهیم

مرحله 1: طول صورت خود را با یک خط کش اندازه گیری کنید. (در این صورت طول کل صورت 8 است).
مرحله 2: طول کل را به 3 تقسیم کنید (در این حالت 8 به 3 تقسیم شده است 2.67).
مرحله 3: طول را از پایین بینی تا پایین چانه خود اندازه گیری کنید. (در این مورد 2 1/3)
• اگر عدد آخر بزرگتر از عدد اول باشد، شانس شما برای داشتن چهره کشیده یا دراز بیشتر است.
• اگر شماره آخر کمتر از شماره اول باشد، احتمالاً فرم صورت شما گرد است.
• اگر عدد آخر برابر عدد اول باشد، شانس شما یک شکل بیضی است.