پارسایا
به همسرتان زیاد از حد گیر ندهید
10
تیر
نوشته دادخواه | | |

به همسرتان زیاد از حد گیر ندهید

یکی از مشکلات زوج های امروزی همین گیر دادن های اضافی است که به دعواهای شدیدی تبدیل می شود. در واقع زمانی که به همسرتان پیله می کنید و او را بابت کارهایش بازخواست می کنید از شما می رنجد و هر روز دورتر...